Terms & Conditions

 

BAHAGIAN 1 – SYARAT KEDAI DALAM TALIAN

Dengan bersetuju menerima Syarat Perkhidmatan ini, anda menyatakan bahawa anda adalah sekurang-kurangnya umur majoriti di negeri atau wilayah tempat tinggal anda, atau bahawa anda adalah umur majoriti di negeri atau wilayah tempat tinggal anda dan anda telah memberikan kami kebenaran anda untuk benarkan mana-mana tanggungan bawah umur anda menggunakan tapak ini. Anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan dan anda juga dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar mana-mana undang-undang dalam bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang hak cipta). Anda tidak boleh menghantar sebarang cacing atau virus atau sebarang kod yang bersifat merosakkan. Pelanggaran atau pelanggaran mana-mana Syarat akan mengakibatkan perkhidmatan anda ditamatkan serta-merta.

BAHAGIAN 2 – SYARAT-SYARAT AM

Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa pun atas sebarang sebab pada bila-bila masa. Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit), mungkin dipindahkan tanpa disulitkan dan melibatkan (a) penghantaran melalui pelbagai rangkaian; dan (b) perubahan untuk mematuhi dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal rangkaian atau peranti penyambung. Maklumat kad kredit sentiasa disulitkan semasa pemindahan melalui rangkaian.

Anda bersetuju untuk tidak mengeluarkan semula, menduplikasi, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses kepada Perkhidmatan atau mana-mana hubungan di laman web yang melaluinya perkhidmatan itu disediakan, tanpa kebenaran bertulis yang nyata oleh kami. . Tajuk yang digunakan dalam perjanjian ini disertakan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan mengehadkan atau sebaliknya menjejaskan Terma ini

BAHAGIAN 3 – UBAHSUAI KEPADA PERKHIDMATAN DAN HARGA

Harga untuk produk kami tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Kami berhak pada bila-bila masa untuk mengubah suai atau menghentikan Perkhidmatan (atau mana-mana bahagian atau kandungannya) tanpa notis pada bila-bila masa. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau pemberhentian Perkhidmatan

BAHAGIAN 4 – PRODUK ATAU PERKHIDMATAN (jika berkenaan)

Produk atau perkhidmatan tertentu mungkin tersedia secara eksklusif dalam talian melalui tapak web. Produk atau perkhidmatan ini mungkin mempunyai kuantiti terhad dan tertakluk kepada pemulangan pertukaran hanya mengikut Polisi Pemulangan kami

Kami telah berusaha sedaya upaya untuk memaparkan setepat mungkin warna dan imej produk kami yang muncul di kedai. Kami tidak boleh menjamin bahawa paparan mana-mana warna monitor komputer anda adalah tepat. Kami boleh menggunakan hak ini berdasarkan kes demi kes